เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

1131 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ  

      คือเครื่องควบคุมที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณอินพุตจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และสั่งงานเอาต์พุต เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ที่ในการเพิ่มหรือลดอุณภูมิอีกที โดยกระบวนการควบคุมนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น ON-OFF Control, PID Control, Fuzzy Logic Control โดยการทำงานคือ จะมีหัววัดอุณหภูมิ หรือ temperature sensor ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิส่งมาที่ temperature controller หากอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ temperature controller จะจ่ายแรงดันไปให้ฮีตเตอร์ heater เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

      โดย Temperature Controller นั้นจะทำงานโดยอาศัยองค์ประกอบด้วยกันอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วนอินพุท (Input) , ส่วนประมวลผล (Processing) และ ส่วนสุดท้ายคือ เอาทท์พุต (Output) ซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานสัมพันธ์กันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้