ชุดทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTAT-D0001

Share


  ชุดทดสอบนี้ประกอบไปด้วยเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม20 เซลล์ มีโมดูลการชาร์จเพื่อศึกษาการชาร์จประจุเข้า
แบตเตอรี่และมีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยแกผู้สอนและผู้เรียนมีโหลดสำหรับทดสอบประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่โดยอุปกรณ์วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม มีอุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าต่างๆ พร้อมอุปกรณ์
ป้องกันการตั้งค่ากระแสเกิน เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาและสถาบันฝึกอบรมสำหรับระบบ
ขับเคลื่อนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า