ชุดทดลองการวินิจฉัยระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฮบริด

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 112030000

Diagnostic Trainer for Hybrid Motor Vehicle Drive Systems

Share

    ชุดทดลองการวินิจฉัยระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฮบริด เป็นชุดสาธิตทางด้าน
เทคโนโลยียานยนต์ ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ชุดทดลอง
นี้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการสร้างบุคลากรผู้เชียว
ชาญทางด้านยานยนต์ระบบไฮบริด โดยการแยกระบบต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย
ทำให้สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบเพื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีครอบคลุม
การเรียนรู้ระบบ Parallel hybrid, Serial hybrid, Axle split hybrid,
Power split hybrid, Plug-in systems, Charging driving, External start
รวมไปถึงการทดลองวัดค่าต่างๆ ของระบบที่สมบูรณ์และระบบที่มีปัญหาพร้อม
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยช่วยในการเรียนรู้ทฤษฎีและแก้ใขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ