ชุดทดลองระบบ E-mobility ในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และอนาคต

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TP-EM01

Training Package E-Mobility

Share

ชุดทดลองระบบ E-mobility ในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่และอนาคตเป็น
ชุดสาธิตทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอน
โดยเฉพาะชุดทดลองนี้จะเน้นไปที่ระบบอัจฉริยะที่ควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งใน
ด้านการจัดการพลังงานในระบบ ระบบความปลอดภัย ระบบแบตเตอรี่แรงสูง
ในยานยนต์ รูปแบบการสลับการทำงานของ Motors เป็น Generators ระบบ
DC/DC, DC/AC Converter และการควบคุมมอเตอร์ต้นกำลังของยานยนต์
ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ชุดทดลองนี้ออกแบบ
ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สามารถทำการทดลองระบบควบคุมของยานยนต์
ไฟฟ้าในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและระบบจริงของยาน
ยนต์ไฟฟ้า