ชุดฝึกทักษะสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

GTET-1009

Intermediate Electrician Skill Assessment Training Device (Middle Rank)

หมวดหมู่ : ZENNA

Share


  ชุดฝึกเน้นการศึกษาหลักการและขั้นตอนการควบคุมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง อาทิ PLC, Inverter,
HMI ร่วมกับ Contactor, Time relay, สำหรับควบคุมชุดมอเตอร์แบบต่างๆ รวมถึงพัฒนาทักษะด้าน
การติดตั้งอุปกรณ์