OUR SERVICES

CONSULT
GIC มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์คอยให้บริการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทางเรายินดีนำเสนอโซลูซั่นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของท่าน

GIC has staff with knowledge and experience to provide advice without charge. We are welcome everyone for advice and help you.
 
 
 OUR SERVICES
GIC ทำเรื่องอุตสาหกรรมให้เป็นเรื่องง่าย ความซับซ้อนในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงอย่างอุปกรณ์ สำหรับงานอุตสาหกรรม ทำให้เราต้องมุ่งมั่น ในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำงานของลูกค้าและตอบทุกๆปัญหาของผู้ใช้งานได้

GIC make it's easy in complex project that need high accurate instrument. For industrial applications We must strive. In learning and applying in various forms. To be able to support the work of customers and answer every problem of users

นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่เพียงตอบสนองการทำงานในปัจจุบัน แต่ยังสามารถรองรับความต้องการในการพัฒนาในอนาคตอีกมากมาย GIC มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์คอยให้บริการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางเรายินดีนำเสนอโซลูซั่นต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของท่าน

New innovations that respond to current. But still needs in future markets. We have personnel with knowledge and experience to consult and help you in Various solutions that will benefit your work.

HOT LINE: 091-5453910 คุณอดิศักดิ์ (Mr.Adisak)