ชุดทดลอง CAN Bus แบบแยกโมดูล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TP-VAR2

T-Varia Connect Starter Set digital

Share

             ชุดทดลอง CAN Bus แบบแยกโมดูล เป็นชุดสาธิตทางด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ชุดทดลองนี้จะแยกส่วน
ต่างๆออกเป็นโมดูลสำหรับเรียนรู้พื้นฐานสัญญาณดิจิตอลภายในระบบยานยนต์
ทั้งสัญญาณที่ใช้ควบคุมและสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆ รวมไปถึงพอร์ต OBD
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์สมัยใหม่